Warszawski Uniwersytet Medyczny

RPO 1.1

Pozyskaliśmy:

34 645 301,87 PLN

Krajowe Laboratoria Doskonałości Toksykologicznej i Monitoringu Biologicznego.