Tytuł projektu:
Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Nazwa firmy:

Wartość dotacji:

Działanie: 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP – Lubelskie