Tytuł projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Nazwa firmy:

Wartość dotacji:

Działanie: Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców