Tytuł projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Nazwa firmy:

Wartość dotacji:

Działanie: 1.1.1 „Szybka ścieżka” – Koronawirusy