Uzyskanie dofinansowania jest jedynie częścią sukcesu. Prawdziwy sukces to prawidłowy przebieg przedsięwzięcia oraz jego zakończenie. Na kompleksowość naszych usług doradczych i inwestycyjnych składa się również moduł „Zarządzanie projektem”, który obejmuje przede wszystkim:

 • przygotowanie osoby odpowiedzialnej za realizację projektu delegowaną przez klienta poprzez wskazanie najważniejszych zapisów dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji obowiązującej po podpisaniu umowy o dofinansowanie,

 • przedstawienie klientom procedur dotyczących wyboru dostawców/wykonawców towarów i usług, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności,

 • przygotowanie wzorów zapytań ofertowych, formularzy ofertowych oraz protokołów wyboru oferty; opcjonalne zamieszczenie ich na stronach odpowiednich biuletynów KE lub polskich.

 • przygotowanie wniosków o płatność (zaliczki, refundacje, sprawozdania),

 • przygotowanie dokumentów niezbędnych w ramach przygotowywanego wniosku – odpisy dokumentów księgowych, wymagane oświadczenia, pomocnicze zestawienia wydatków, aktualizacje harmonogramu płatności oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,

 • kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za weryfikację realizowanego projektu,

 • weryfikacja realizowanego projektu pod kątem formalnym, w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz zgodności z zapisami dokumentacji aplikacyjnej oraz wytycznymi IZ/IW/IP, w tym: dokumentów księgowych, umów zawartych z dostawcami/wykonawcami towarów i usług, zamówień wysłanych do kontrahentów;

 • sporządzanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie (w tym wniosków o aneks), zapytań kierowanych do instytucji odpowiedzialnych za weryfikację rozliczanego projektu,

 • weryfikacja wskaźników produktu oraz rezultatu w celu sprawdzenia poziomu ich realizacji,

 • przygotowanie wytycznych dotyczących promocji oraz informacji projektu zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do konieczności promowania projektu – przygotowanie wzorów tablic informacyjnych oraz pamiątkowych, plakietek informacyjnych, informacji o otrzymaniu dofinansowania na stronę internetową Beneficjenta, dokumentów zawierających logotypy UE itp.,

 • weryfikacja dokumentacji dotyczącej rozliczanego projektu na koniec realizowanego projektu bądź przed spodziewaną kontrolą,

 • przekazanie informacji dotyczącej okresu trwałości projektu – wskazanie najważniejszych aspektów,

 • przygotowywanie ankiet monitorujących w okresie trwałości projektu.

Skontaktuj się z doradcą