Innowacją są udoskonalone produkty lub technologia różniące się swoimi cechami lub funkcjonalnościami od produktów dostępnych na rynku. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Transfer technologii to pojęcie, pod którym rozumie się przenoszenie konkretnej wiedzy technicznej do praktyki gospodarczej. Jest to proces pełniący funkcję swego rodzaju pomostu między nauką a biznesem oraz płaszczyzną, na której te dwa odmiennie środowiska mogą podejmować dialog.

Na proces transferu technologii składają się następujące elementy:

 • badania naukowe, w wyniku których stworzony zostaje wynalazek, udoskonalenie, nowe rozwiązanie, nowy model bądź prototyp, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku i poddane zostaną procesowi komercjalizacji,

 • określenie zastosowań proponowanych nowych procesów technologicznych i badań jakościowych,

 • analizy rynku w celu poszukiwania potencjalnych odbiorców danego rozwiązania,

 • wybór najwłaściwszego partnera wdrażającego,

 • podpisania umowy zezwalającej na korzystanie z wynalazku (produkcję, modyfikacje, udoskonalenie, sprzedaż),

 • uruchomienie produkcji.

W ramach usługi proinnowacyjnego nawiązywania współpracy biznesu z nauką oferujemy wsparcie eksperckie na wszystkich etapach transferu technologii do działalności klienta. Pomagamy zarówno we wdrożeniu przez przedsiębiorstwo wypracowanej przez nie technologii, jak i  w doborze odpowiedniej dla klienta profilu działalności technologii opracowanych przez uczelnie czy inne ośrodki B+R.

Usługa doradcza związana z transferem technologii obejmuje m.in.:

 • audyt technologiczny w przedsiębiorstwie,

 • przygotowanie oferty lub zapytania o technologię,

 • przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii oraz baz patentowych,

 • nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,

 • opis nowej technologii,

 • propozycja sposobu wdrożenia technologii w przedsiębiorstwie,

 • porównanie do znanych i stosowanych technologii wraz z opisem nowych cech produktu,

 • raport z badań,

 • doradztwo w zakresie przygotowania treści umowy,

 • pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,

 • monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej,

 • propozycja pogłębienia badań – w przedsiębiorstwie lub wspólnie z jednostką naukową.

Skontaktuj się z doradcą