W RAMACH USŁUGI PRZEPROWADZAMY

 • audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa

 • kontrole projektów

AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTU UNIJNEGO

Usługa audytu projektu, w zależności od wymogów regulacyjnych Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej obejmuje w szczególności:

 • ocenę gotowości organizacyjnej beneficjenta i procedur wewnętrznych

 • audyt zgodności projektu w zakresie finansowym

 • audyt zgodności realizacji rzeczowej projektu

 • wizytę na miejscu realizacji projektu

 • prawidłowość i rzetelność prowadzenia i archiwizowania dokumentacji

 • zgodność projektu z politykami wspólnotowymi

 • audyt w zakresie zasad informacji i promocji

 • analiza powodzenia projektu

Efektem audytu jest uzyskanie pewności, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowane, a sposób realizacji projektu jest zgodny z umową (decyzją) i wnioskiem oraz wydanie opinii.

KONTROLA PROJEKTÓW

Kontrola realizacji projektu ma na celu weryfikację prawidłowości realizacji projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym oraz procedurami. W raporcie pokontrolnym wskazujemy potencjalne błędy, niejasności oraz możliwości usunięcia błędu lub jego poprawy. Kontrole projektów przeprowadzamy w trakcie realizacji projektu jak i na koniec, w siedzibie klienta lub na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów.

Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie przeprowadzenia wstępnego audytu,  która ma na celu zweryfikowanie potencjału przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego. Audyt wzorniczy obejmuje analizę wzorniczą firmy w zakresie:

 • nowej lub udoskonalonej oferty produktowej

 • weryfikacji modelu biznesowego, technologii, procesów komunikacji, zdefiniowania i charakterystyki klientów, konkurencji oraz kluczowych trendów branżowych

 • analizy potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, wykorzystania wzornictwa

 • określenia potencjału rynkowego dla nowej oferty firmy

Skontaktuj się z doradcą