Tytuł projektu:
Krajowe Laboratoria Doskonałości Toksykologicznej i Monitoringu Biologicznego

Nazwa firmy:
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wartość dotacji: 34 645 301,87

Działanie: 1.1. RPO województwa mazowieckiego