Zasoby wodne w Polsce są ograniczone – średnio trzykrotnie mniejsze niż w większości krajów europejskich. Głównymi problemami gospodarki wodnej w naszym kraju są niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej zła jakość.

Nowy program strategiczny „Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” opracowany przez NCBiR we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin – hydrologami, klimatologami, biologami i inżynierami środowiska, ma na celu wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Do realizacji działań w ramach programu zostały zaproszone także instytucje gospodarcze z kraju i zagranicy, przedsiębiorstwa zajmujące się odbudową potencjału naturalnego ekosystemów wodnych oraz nowymi technikami pomiarowymi w zakresie monitoringu i kształtowania środowiska celem.
Program został zaplanowany na 10 lat. Budżet programu to 800 ml zł.

„Hydrostrateg” ma służyć wzrostowi poziomu retencji, wdrożeniu nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód. Ma również przyczynić się do zwiększenia stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

Pierwszy konkurs w ramach Programu HYDROSTRATEG został właśnie ogłoszony przez NCBiR.

Nabór wniosków będzie trwał od 18 lipca do 31 października 2022 r.

Alokacja budżetu I konkursu to 200 mln zł

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł

HYDROSTRATEG warunki PROGRAMU >>