Dotacje na Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej

Główny cel Programu

Wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Cele szczegółowe

 • Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej).
 • Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód.
 • Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach. 

Jakie obszary badawcze obejmuje Program

 

 • Woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
  • Temat: T.1.1 Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji. 
 • Woda w mieście 
  • Temat: T.1.2 Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej. 
  • Temat: T.1.3 Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej. 
 • Żegluga śródlądowa 
  • Temat: T.1.5. Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych. 

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie

 

– badania podstawowe 

– badania przemysłowe 

– eksperymentalne prace rozwojowe 

– prace przedwdrożeniowe 

Ważne! 

Projekt, w którym nie przewidziano przynajmniej eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania. 

Okres realizacji Projektu to 3 lata z możliwością wydłużenia na etapie realizacji do 5 lat.

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać

 

Minimalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 25 mln zł 

Całkowity budżet I konkursu to 200 mln zł 

Finansowanie realizacji projektu będzie miało formę dofinansowania udzielanego przez NCBR. 

Dla kogo jest HYDROSTRATEG

 

Do konkursu mogą przystąpić KONSORCJA, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty przy czym:

 • Konsorcjum musi składać się z co najmniej z jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej 
 • W skład konsorcjum może wchodzić maksymalnie pięć podmiotów. 
 • Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo lub jednostka naukowa.
 • Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 40%.  

Nabór wniosków trwa od 18 lipca do 31 października 2022 r.

Potrzebujesz dofinansowania?

Jesteśmy dla Ciebie!

 • Zweryfikujemy pomysł na projekt
 • Zaplanujemy wspólnie koncepcję projektu
 • Pomożemy ułożyć budżetu projektu 
 • Przeprowadzimy analizę dot. ryzyka w projekcie
 • Skompletujemy i zweryfikujemy dokumenty
 • Skonsultujemy projekt, w tym budżet projektu z NCBiR lub innymi ekspertami 
 • Po spełnieniu punktów powyżej, sporządzimy wniosek o dofinansowanie
 • Odpowiemy na wszystkie uwagi formalne i merytoryczne
 • Przygotujemy Cię do ewentualnego wystąpienia przed komisją

Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem ds. pozyskiwania funduszy:

 

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Twój nr telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celach kontaktowych. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Pałuba Infinity, z siedzibą w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 526 232 12 74, REGON 014837247.