Do 15 milionów zł dofinansowania z KPO

dla zakładów przetwórczych i firm spożywczych

 

Cel działania

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie:

 • przetwórstwa lub
 • wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

Koszty kwalifikowane do dofinansowania:

 • budowa, modernizacja lub przebudowa budynków służących do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków

 

 • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

 

 • zakup snowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin

 

 • budowa infrastruktury do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalnia ścieków

 

 • instalacja odnawialnych źródeł energii takich jak: biogazownia, fotowoltaika, pompy ciepła

 

 • zakup i instalację nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych

 

 • zakup lub aktualizacje oprogramowania komputerowego, systemów IT

 

 • zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych

 

 • koszty ogólne, takie jak: nadzór i sporządzenie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznes plan, pozyskanie pozwoleń, działania informacyjno-promocyjne. Maksymalnie 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

 

Do kosztów kwalifikowanych będą zaliczane koszty poniesione przez wnioskodawcę po 1 lutego 2020, możliwość refundowania inwestycji jedynie niezakończonych w dniu składania wniosku.

Jaką kwotę wsparcia możesz uzyskać?

 

 • 3 mln zł dla firm o statusie mikroprzedsiębiorstwa
 • 10 mln zł dla firm o statusie małego przedsiębiorstwa
 • 15 mln zł dla firm o statusie średniego przedsiębiorstwa

– Zwrot do 50 % kosztów kwalifikowanych
– Wymagany wkład własny
– Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł.

 

Jaka jest forma wsparcia?

 • Refundacja
 • Zaliczka (maksymalnie 50%)

Dla kogo?

Możesz starać się o dotację, jeśli spełniasz równocześnie poniższe warunki:

 • Twoja firma ma status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP)
 • Posiadasz numer w krajowym systemie ewidencji producentów lub ewidencji gospodarstw rolnych.

 

Nabór wniosków potrwa od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

Potrzebujesz dofinansowania? 

Umów się na bezpłatną konsultację z naszym ekspertem!

Imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Twój nr telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celach kontaktowych. Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Pałuba Infinity, z siedzibą w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem NIP 526 232 12 74, REGON 014837247.