Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

 

Zasięg terytorialny

Z programu skorzysta 5 dotychczasowych województw oraz co jest nowością, część woj. mazowieckiego

 • Lubelskie
 • Podlaskie
 • Podkarpackie
 • Świętokrzyskie
 • warmińsko-mazurskie
 • część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów), tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny

Jakie obszary zostaną dofinansowane

Ponad 12 mld zł z EFRR (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), zostanie przeznaczonych na:

 • wsparcie konkurencyjności i innowacyjności mikro i MŚP z Polski Wschodniej
 • podniesienie jakości życia mieszkańców miast w dobie zmian klimatu
 • zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej
 • ochronę przyrody poprzez zachowanie jej bioróżnorodności i rozwijanie turystyki w zgodzie z naturą.

Kto skorzysta z programu

 • mikro, MŚP prowadzące działalność lub zamierzające prowadzić działalność na terenie Polski Wschodniej
 • ośrodki innowacji (m.in. parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne) jako animatorzy Platform startowych dla start-upów
 • duże przedsiębiorstwa – operatorzy dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych
 • parki narodowe
 • jednostki samorządu terytorialnego:
 • samorządów województw (zarządców dróg wojewódzkich),
 • miast i ich obszarów funkcjonalnych, w tym: miast wojewódzkich, miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – w roli organizatorów transportu miejskiego i zarządzających działaniami adaptacji do zmian klimatu;
 • samorządów województw, gmin (w tym m.in. realizujących projekty w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami lokalnymi) tworzących ponadregionalne szlaki turystyczne;
 • zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP PLK S.A. (linie kolejowe) i PKP S.A. (dworce)

Jednak z efektów programu korzystać będą wszyscy mieszkańcy makroregionu, inwestorzy i odwiedzający go turyści.

Obszary wsparcia

 • Przedsiębiorczość: wsparcie dla start-upów, innowacje dzięki zmianom wzorniczym, automatyzacja i robotyzacja, transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, pożyczki na inwestycje w turystykę
 • Energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostosowanie miast do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności, podnoszenie świadomości ekologicznej
 • Zrównoważona mobilność miejska
 • Transport: rozbudowa ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej
 • Zrównoważona turystyka: tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych