INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”), Andrzej Pałuba prowadzący działalność pod firmą Andrzej Pałuba Infinity („Administrator”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach, które przysługują Pani/Panu w związku z powyższym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem al. Wojska Polskiego 41 lok. 14, 01-503 Warszawa bądź poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: biuro@funduszeunijne.waw.pl.

I. WSKAZANIE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Pałuba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Pałuba Infinity, ul. Giełdowa 4b lok. 17, 01-211 Warszawa.

II. CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, bądź podmiot, który Pani/Pan reprezentuje albo w którego imieniu, bądź na którego rzecz Pani/Pan działa lub jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie bądź żądanie wskazanego powyżej podmiotu, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, mogą one być przetwarzane w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych, polegających na sporządzeniu przez Administratora wewnętrznych analiz oraz zestawień oraz sporadycznie w innych przypadkach wynikających z uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOROWI

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy o której mowa w punkcie II. powyżej.

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

  1. Podmiotom wspierającym Administratora w prowadzeniu działalności gospodarczej, podwykonawcom Administratora, kontrahentom Administratora, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi podatkowe, konsultacyjne, doradcze, audytowe, rachunkowe;
  2. Odpowiednim służbom, komornikom, sądom, prokuraturom oraz innym odpowiednim organom administracji publicznej w przypadkach gdy znajduje to uzasadnione podstawy.

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy wskazanej w punkcie II.

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane są przez niego przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii owych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art.18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VIII. PROFILOWANIE ORAZ ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych, w tym profilowania, o którym mowa w przepisie art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług spółki Microsoft, Pani/Pana dane mogą być przekazywane na teren Stanów Zjednoczonych Ameryki, na serwery Spółki Microsoft. Wskazana spółka jest podmiotem certyfikowanym w ramach umowy „Tarcza Prywatności”, zawartej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.